МБГК

МИ ВПЕВНЕНІ - МАЙБУТНЄ СТВОРЮЄТЬСЯ НАМИ СЬОГОДНІ!!

 

 

 

 

 

Положення, зокрема, доповнено новим розділом, яким встановлюється порядок опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства.

НКЦПФР рішенням від 28.11.2017 р. №850 (зареєстроване в Мін'юсті 22.12.2017 р. за №1552/31420) внесла зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Зокрема, уточнено, що обов'язок здійснювати розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання:

  • контрольного пакета акцій (у розмірі 50% і більше простих акцій), або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 75% і більше простих акцій),
  • або домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95% і більше простих акцій),
  • або розкриття інформації відповідно до пункту 2 розділу II Закону №1983-VIII (далі - інформація про придбання контрольного пакета акцій) та в порядку, передбаченому цим Положенням,

поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства.

Інформація щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Крім того, Положення доповнено новим розділом, яким встановлюється порядок опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства.

Згідно з ним, у разі створення акціонерного товариства однією особою емітент цінних паперів зобов'язаний опублікувати відомості про це в офіційному друкованому виданні Комісії.

Відомості про створення акціонерного товариства однією особою опубліковуються протягом 15 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій. Ці відомості складаються з такої інформації:

  • найменування акціонерного товариства;
  • ідентифікаційний код згідно з ЄДР (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);
  • дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
  • найменування засновника акціонерного товариства (для засновника - юридичної особи).

У разі створення акціонерного товариства фізичною особою здійснюється напис "Фізична особа".

Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства опубліковуються в порядку розкриття інформації про зміну власників акцій, яким належить 10% і більше простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), або власників акцій, яким належить 5% і більше простих акцій публічного акціонерного товариства.

Крім того, в новій редакцій викладено додаток 44 "Річна інформація емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)".

При цьому визнано таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2009 р. №1207 "Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства".

Рішення набере чинності через 5 днів з дня його офіційного опублікування.

Автор: «Дебет-Кредит»

Наша компанія в цифрах

107

ПРАЦІВНИКІВ

1964000

КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

57

РОКІВ ПЛІДНОЇ ПРАЦІ

100%

ВІДКРИТІСТЬ