МБГК

МИ ВПЕВНЕНІ - МАЙБУТНЄ СТВОРЮЄТЬСЯ НАМИ СЬОГОДНІ!!

 

 

 

 

 

Затверджено зміни до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо переведення зобов’язань в акції)

НКЦПФР рішенням від 27.09.2016 р. №950 затвердила зміни до:

- Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

Уточнено, що для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення банки подають фінансову звітність, яка складається з:

  • звіту про фінансовий стан на кінець періоду;
  • звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
  • звіту про зміни у власному капіталі за період;
  • звіту про рух грошових коштів за період;
  • приміток до фінансової звітності.

Якщо емітент зобов'язаний складати фінансову звітність за МСФЗ, для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності

- Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства.

Дія цього Порядку поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу. Натомість не поширюється на випадки зміни розміру статутного капіталу АТ під час приєднання або виділу.

Відповідно до цього Порядку може здійснюватись переведення грошових зобов’язань в акції товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (крім банків).

У разі розміщення акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, такі зобов’язання товариства припиняються.

Обмеження щодо форм оплати акцій установлюються законом і статутом акціонерного товариства.

Це рішення набере чинності з дня його офіційного опублікування

Наша компанія в цифрах

107

ПРАЦІВНИКІВ

1964000

КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

57

РОКІВ ПЛІДНОЇ ПРАЦІ

100%

ВІДКРИТІСТЬ